Regulamin

Regulamin Hotelu Carskie Koszary w Zamościu

Dyrekcja Hotelu Carskie Koszary w Zamościu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 • 1
 1. Hotel Carskie Koszary w Zamościu, świadczy odpłatnie usługi hotelowe.
 2. Pokój w hotelu wynajmowany jest na dobę hotelową. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Gość przybywający do Hotelu zobowiązany jest do dokonania zameldowania w recepcji hotelowej (do wglądu w recepcji).
 4. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 5. Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja, która zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.
 6. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 8. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 • 2
 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 2. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, lub też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
 • 3
 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem określonym w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami (do wglądu w recepcji). W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 2. Hotel zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia warunków pełnego wypoczynku Gościa,
  b) natychmiastowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w hotelu.
 3. Hotel zapewnia nieodpłatne świadczenia następujących usług:
  – przechowywania rzeczy wniesionych do hotelu,
  – budzenia o oznaczonej godzinie,
  – do wymiany ręczników, a innej bielizny hotelowej na życzenie Gościa.
 • 4
 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 2. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość, zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.
 • 5
 1. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00–6.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 3. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz innych używek. Karą za nieprzestrzeganie powyższego jest opłata w wysokości 300 zł.
 • 6
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 3. Parking przy hotelu jest niestrzeżony, wolny od opłat. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa hotelu.
 • 7
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Hotelem.
 • 8
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jestLUZAM Wójtowicz Lucjan z siedzibą  ul. Łubinowa 3;  22-400 Zamość / Hotel Carskie Koszary, ul. Koszary 11, 22-400 Zamość, Tel: 84 530 39 12, e-mail: hotel@hotelcarskiekoszary.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
 3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Hotel.
 5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.
 6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:
 • firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;
 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;
 • firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
 • firmom świadczącym obsługę prawną;
 • firmom świadczącym usługi marketingowe dla Hotelu.
 1. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej hotel@hotelcarskiekoszary.pl